Oznamy

Aktuálna info o úhrade poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

Poplatok za marec zákonní zástupcovia uhrádzali, jeho alikvotná časť bude vrátená na konci školského roku (čiže na konci júna 2020).
 

Za apríl zákonní zástupcovia neplatia. Ak by aj zaplatili za kalendárny mesiac,
v ktorom bola škola mimo prevádzky, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka (čiže na konci júna 2020).

Milí rodičia,
 

v tomto období, keď sa škôlkou neozýva detský smiech a Vy trávite s deťmi viac času, pripravili sme
pre Vás v mesiaci apríl 2020  metodický materiál, ktorý podľa záujmu a Vašich možností môžete s deťmi realizovať.

 

Metodický materiál určený pre jednotlivé triedy nájdete tu na web stránke MŠ v sekcii Metodický materiál pod heslom. Heslo Vám bude doručené pani Uhrinovou formou e-mailu a bude priradené podľa triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje v školskom roku 2019/ 2020.
 

Ak budete mať záujem, môžete nám po obnovení prevádzky MŠ priniesť do tried pracovné listy dieťaťa a my ich zaradíme do jeho portfólia, ktorý Vám doručíme na konci školského roka.
 

Želáme Vašim rodinám veľa zdravia a tešíme sa na Vaše deti.
 

S úctou kolektív MŠ Sekurisova BA-Dúbravka. 
 

Oznam o úhrade povinných mesačných poplatkov počas prerušenej prevádzky MŠ
 

 

a) poplatok tzv. "školné" sa podľa platnej legislatívy má uhrádzať mesiac vopred,
 

b) poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza),
 

c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola materská škola mimo prevádzky bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka.


Vážení rodičia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života
a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020
prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.


 

Vážení rodičia,
 

MŠ Sekurisova prijíma v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID -19 nasledovné opatrenia na zvýšenie ochrany  detí navštevujúcich MŠ:
 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa si pred prevzatím dieťaťa v triede dôkladne očistí svoje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je dostupný v šatniach od pondelka 17.marca 2020.
   

 2. Posilní sa častejšie umývanie rúk detí počas ich celodenného pobytu v MŠ.
   

 3. Obmedzuje sa dotýkanie sa svojich očí, nosa a úst, podávanie rúk.
   

 4. Do konca marca 2020 sa rušia všetky plánované celoškolské akcie v MŠ a krúžková činnosť.
   

 5. Do konca marca 2020 nepôjdu deti na vychádzku, na pobyt vonku budú využívať areál školského dvora.
   

 6. Zákonný zástupca po prevzatí dieťaťa, jeho prípravu na odchod OPÚŠŤA AREÁL MŠ! Nezdržiava sa v priestoroch šatne, vstupnej haly MŠ.  
   

Dodržiavaním uvedených opatrení aj VY chránite SVOJE dieťa!


Ďakujeme za pochopenie.
 

Vážení rodičia.

Pri elektronickej forme podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2019/2020 sa


nevyžaduje predložiť

doklad o zdravotnom stave dieťaťa!
Tento doklad sa vyžaduje až pri

osobnom podávaní žiadosti o prijatí dieťaťa do MŠ.

Ak sa mimoriadna situácia nezmení do termínu 27.05. a 28.05.2020 ,
termín osobného predkladania žiadosti bude posunutý (ako bolo
uvedené v Oznámení o zápise  o prijatí dieťaťa do MŠ) a tým pádom aj

termín predkladania lekárského potvrdenia dieťaťa.


Ďakujeme za pochopenie.

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľka MŠ v súlade s
§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí  po prerokovaní s pedagogickou radou :

 

-  ak bude viac žiadostí ako je kapacita materskej školy zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ ak spĺňa legislatívne podmienky prijatia.

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že od 4. februára 2020 (utorok) bude materská škola zabezpečovať pitný režim pre deti (podľa platnej právnej úpravy) vo všetkých triedach MŠ nasledovne:
 

 • každé dieťa bude mať svoj pohár vo všetkých triedach
   

 • pani učiteľka bude podávať deťom podľa ich potreby pitnú čistú vodu (bude k dispozícii v nádobe počas celej prevádzky MŠ vo všetkých triedach).


Uvedené organizačné zabezpečenie pitného režimu pre deti vyplýva z písomného usmernenia, ktoré bolo MŠ doručené po obhliadke priestorov MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

".....zabezpečenie pitného režimu detí počas celého pobytu v zariadení donáškou pollitrových fliaš z domu s nápojom neznámeho pôvodu je z hľadiska hygienického neprípustné." - citácia písomného stanoviska RÚVZ v BA.


Ďakujeme za pochopenie.

© 2023 MŠ SEKURISOVA.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now